Referat fra Nykøbing F Skytteforenings generalforsamling den 19. marts 2018

 

Valg af dirigent blev Erik Lindhardt Rasmussen – som konstaterede at der var indkaldt til generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Valg af stemmetællere var Käte og en fra pistolafdelingen.

Formand Tønnes Koch aflagde beretning. Han fortalte om besøg fra Ølstykke skytteforening med gode ideer til fremtidige processer. Desværre blev dette sat på pause da klubhuset brændte. De sidste ting i forhold til det nye klubhus er nu ved at være på plads, på nær løsøredelen med forsikringen. Jes Ottosen er valgt til ny riffelformand som afløser for Tage. Peter fortsætter i pistolafdelingen. Der skal nedsættes et udvalg i riffelafdelingen til at varetage de mange opgaver.

I det forgangne år har vi mistet 3 medlemmer, Randi, Ole og Bent – et minuts stilhed til ære for dem.

Pistolafdelingen er vokset – ros til jer. Det har været svært efter branden men der er god opbakning. Tak til alle de der hjælper til.

Tage fortæller at der i det forgangne år har været stor deltagelse i diverse stævner. Trods branden har vi klaret det godt. På teateret havde vi 19 ud af 69 der blev hædret. Klubben modtog 103 guldmedaljer, 91 sølv- og 62 bronzemedaljer samt 167 pokaler. Tage takker for et godt samarbejde.

Peter fra pistolafdelingen beretter at der ikke er så mange af dem der tager til stævner, men at der er god tilslutning til træning. Ros til Peter for hans faste søndagsåbent i klubben.

Kasserer Lisbeth Pil laver en gennemgang af regnskabet for 2017 som viser et resultat på kr. 156.908,86. Samt en gennemgang for budget 2018. Regnskabet blev vedtaget.

Kontingentet stiger med 2% det kommende år.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Christian Grubert fra Pistol i stedet for Flemming Karlsen, Jim Nielsen fra Pistol som evt.  ny kasserer. Jes og Peter indtræder i bestyrelsen. Som suppleant blev Claus Holten valgt. Per og Jens Peter blev valgt som revisor/revisorsuppleant.

Eventuelt:

  • 10 i vedtægterne ændres til DGI storstrømmen. Flidspokal overrækkes til Peter fra Pistolafdelingen. Tak og blomst til Lisbeth Pil for tro tjeneste.

Robert foreslår at der nedsættes et aktivitetsudvalg med f.eks. E-sport, ugentlig airsoft. Jim har meldt sig til projektet.

Ref. Stine Ottosen