Nykøbing F. Skytteforening

Generalforsamling

Onsdag 02. Marts 2022 KL.19.00

Valg af dirigent.

  1. Valg af 2 stemmetællere.
  2. Bestyrelsen/formandens/afdelingernes beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab, for det forløbne år, til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  4. Fastsættelse af kontingent. stiger med 2% årlig
  5. Behandling af indkomne forslag.

(Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem: Jim W.N. Thesbjerg (er på valg) modtager genvalg

  1. Sektionslederne riffel og pistol indtræder i bestyrelsen.
  2. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år. Bestyrelsen forslår Henrik Kristensen
  3. Valg af revisor suppleant for 2 år.

(Revisorerne er skiftevis på valg i lige og ulige år.) Anne Käthe Hansen er på valg

  1. Eventuelt.

Før generalforsamlingen er der spisning ( smørrebrød ) kl. 18.00 med tilmelding senest 14.04.2021 ved sms til 22621210 (Max) eller i foreningen

Prisen er 50 kr.

På bestyrelsens vegne Peter Nielsen

14/03-2021